STT
Tên văn bản
Tải về
03/2020/TT-BGTVT Quy đinh ve tieu chuan chuyen mon, chung chi chuyen mon, dao tao huan luyen thuyen vien va dinh bien attt tau bien Viet Nam
Thông tư số 29/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2011/TT-BGTVT
Thông tư số 28/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2011/TT-BGTVT
Quyết định số 616/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam
Quyết định số 954/QĐ-BGTVT ngày 16/5/2019 của Bộ GTVT Công bố Danh mục cảng can Việt Nam
Thông tư số 27/2019/TT-BTC ngày 14/5/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 246/2016/TT-BTC
QCVN 26: 2018/BGTVT thay thế QCVN 26: 2016/BGTVT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu).
Quyết định số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý